Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN Z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, nauczyciele wychowania przedszkolnego mają za zadanie przekazywanie (drogą mailową) rodzicom informacji o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. Nauczyciele dostosowują zadania do możliwości psychofizycznych dzieci i uwzględniają dla dziecka różne formy aktywności. Rodzice, którzy uważają, że chcieliby więcej zadań dla swojego dziecka proszeni są o kontakt mailowy z nauczycielem.